تلفن:31884462-013
فکس:33883055-013
تلفن همراه:09903699722
ایمیل: SUMTECHLAB[at]GMAIL.COM
سایت:WWW.AFSHINRAHIMILAB.COM
کانال آزمایشگاه: https://t.me/ARLab
آدرش: گیلان، رشت، شهرک صنعتی، بلوار صنعت 1، خیابان پردیس، روبروی تامین اجتماعی