خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه دکتر افشین رحیمی

GC/MS: تعیین کیفی و کمی  بیش از 100 نوع باقیمانده سموم و آفت کشها در مواد غذایی و خوراک دام-تعیین پروفایل کامل هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک-شناسایی اجزای تشکیل دهنده عصاره و اسانس-شناسایی مواد تشکیل دهنده آرایشی، بهداشتی و شوینده ها-شناسایی مقادیر بسیار جزئی از نگهدارنده ها در مواد غذایی
GC/FID: تعیین پروفایل 37 جزئی از اسیدهای چرب در انواع روغن ها- استرول گیاهی در لبنیات-تعیین درصد خلوص مواد آلی-آنالیز کمی اسانس ها و رنگ های خوراکی- جداسازی و تعیین مقدار اجزای گازی و مواد فرار آلی با سرنگ مخصوص 10 میلی لیتری
GC/NPD: اندازه گیری ترکیبات نیتروژن دار و فسفردار و ...
HPLC/FL: اندازه گیری آفلاتوکسین BوG، اکراتوکسین، زیرالنون در مواد غذایی و خوراک دام-اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در لبنیات
HPLC/UV: اندازه گیری داکسی نیوالنول در مواد غذایی و خوراک دام- اندازه گیری نگهدارنده ها در مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی-اندازه گیری شیرین کننده های مصنوعی در مواد غذایی
AAS/Flame,Furnace,Hydride: تعیین مقدار کمی بیش از 20 نوع از عناصر(سرب، کادمیوم، جیوه، آرسنیک، کروم، قلع و ...) در مواد غذایی، خوراک دام و محصولات آرایشی، بهداشتی-تعیین دقیق مقادیر جزئی عناصر در حدود غلظتی یک در میلیون(ppm) و یک در میلیارد(ppb)
Electrochemical Set: اندازه گیری ولتامتری، امپدانس و...
SFE: استخراج با روش سیال فوق بحران
UV/Vis Spect: اندازه گیری افزودنیها
Microbial: آزمونهای متداول،تستهای سترونی، پایروژن
دفعات بازدید: 1390
برچسب ها: